hiemsidelinks  
   
te keap  
De folgjende prachtige CD's, boeken, DVD, Aansichtkaarten, in kalinder en skilderijen binne te keap:

NIJ:
Tsjilp! 25 fùgelgedichten foar grutte en lytse protters


Resinsje Friesch Dagblad Tsjilp klik hjir

FERKEAP ADRESSEN
- Blauhús - Gerben Rypma Stifting, van der Looswei 28
- Blauhús - Bakker Popma, Vitusdyk 19
- Boalsert - Het Boekhuis, Appelmarkt 6
- Burgum - Boekhannel Burgum, Skoalstrjitte 46
- De Gerdyk - Planteyn boeken, Langewal 19
- Dokkum - Boekhandel Schaaf, Grote Breedstraat 3
- Drachten - Het Depot Boeken, Oosterstraat 12
- Frjentsjer - Bruna, Dijkstraat 26
- Koudum - Boekhandel Muizelaar, Hoofdstraat 10
- Ljouwert - Afûk, Bûterhoeke 3, (foar de Aldehou oer)
- Ljouwert - Natuurmuseaum Fryslân, Schoenmakersperk 2
- Snits - Boekhandel van der Velde, Kruzebroederstrjitte 36
- Stiens - Bruna boeken Stiens, Pieter Jellessingel 11
- Warkum - Het Boekhuis, Noard 17
- Warkum - Gerben Rypma Stifting, Papaleantsje 1 (oan de Ald   Dyk)

PRIIS
€. 12,00

OER DE POST
Meitsje €. 12,00 + €. 4,00 porti oer op bankrekken NL35RABO0308732383 fan de Gerben Rypma Stifting, mei fermelding fan 'TSJILP' én jo folsleine postadres, dan wurdt it boek tastjoerd.


Gerben Rypma Skilderij yn list, linnen, 60x40

Op fersyk fan de eigner út Krommenie biede wy te keap oan:
Gerben Rypma Skilderij yn list, linnen, 60x40
Bring jo bod út fia gerbenrypma@home.nl


Keunstkalinder De Tafel fan Gerrit Terpstra en Eppie Dam

Besprek. De tafel fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra.
Troch Friduwih Riemersma.
Klik hjir foar it besprek.
Klik hjir foar de resinsje fan Aggie vd Meer.

FERKEAP ADRESSEN
- Boekwinkels vd Velde
- Afûk, Bûterhoeke 3, Ljouwert
- Boekhuis Warkum
- Boekhuis Boalsert
- Boekhannel Muizelaar Koudum
- Beeldhouwcentrum Koudum
- Bruna Balk
- Boekhandel Schaaf Dokkum
- Boekhandel Burgum, Burgum
- VVV Heeg, Heeg

PRIIS
€. 12,00


Dichtbondel 'Brek dyn klank'
Auteur: Abe de Vries (64 siden)
Eppie Dam oer: "de beitele byldtaal fan De Vries hat de kenmerkende eigenskippen: skilderachtich, muzikaal, sintúchlik".


1ste priis foar Brek dyn klank
Lês hjir foar it hiele ferslach.

YN DE BOEKHANNEL
à €. 10,00 by:
Boekhandel Burgum, Burgum
en www.livresque.boekwinkeltjes.nl


OER DE POST
Meitsje €. 14,00 oer op bankrekken NL35RABO0308732383 fan de Gerben Rypma Stifting, mei fermelding fan 'Brek dyn Klank' én jo folsleine postadres.


Mapke Aansichtkaarten mei tekeningen en skilderijen fan Gerben Rypma


OER DE POST
Meitsje €. 5,00 oer op bankrekken NL35RABO0308732383 fan de Gerben Rypma Stifting, mei fermelding fan 'Aansichtkaarten' én jo folsleine postadres.


‘GERBEN RYPMA DE KEUNSTNER
FAN IT DUBELE KRUS’

In biografy oer de skilder-dichter Gerben Rypma. De tekst fan it omfangrike boek fan 210 siden is skreaun troch Eeltsje Hettinga.

It boek is rynsk yllustrearre mei foto’s,
skilderijen en sketsen fan Gerben Rypma.

LOSSE FERKEAP BOEK
à €. 25,00 by:
- Blauhús - Gerben Rypma Stifting, van der Looswei 28
- Blauhús - Teatskehús

YN DE BOEKHANNEL
- www.livresque.boekwinkeltjes.nl
- Afûk, Bûterhoeke 3, Ljouwert www.afuk.nl
- Boekhuis Bolsward, Appelmerk 6, Boalsert
- Boekhuis Workum, Noard 17, Warkum
- vd Velde, Krusebroederstrjitte 36, Snits
- Muizelaar, Haadstrjitte 10, Koudum

OER DE POST
Meitsje €. 29,00 oer op bankrekken NL35RABO0308732383 fan de Gerben Rypma Stifting, mei fermelding fan 'It dubele krus' én jo folsleine postadres, dan wurdt it boek tastjoerd.


Hommage Gerben Rypma - freonen oan dichter Tsjêbbe Hettinga
De Gerben Rypma Stifting fan Blauhûs bringt alle jierren in Nijsbrief út mei ferslaggen en oankundigingen fan aktiviteiten. De Nijsbrief hat ditkear mar ien tema: Tsjêbbe Hettinga (1949-2013). Ferskate freonen fan de Gerben Rypma St hawwe in persoanlike bydrage skreaun. It gedicht 'Oan de Brek in dei' (Tsjêbbe Hettinga 1999), oer de dichter skilder Gerben Rypma, rint as reade trie troch de Nijsbrief hinne. Alle rom 140 freonen fan de Gerben Rypma St hawwe dizze wike in eksimplaar tastjoerd krigen.
De tekst fan Elmar Kuiper oer Tsjêbbe Hettinga ûntbrekt spytich genôch yn de Nijsbrief mar kinne jo hjir lêze.

LOSSE FERKEAP

De Nijsbrief is ek los te keap. Meitsje €. 5,00 oer op bankrekken NL35RABO0308732383 mei fermelding fan namme en adres. Jo krije de Nijsbrief dan tastjoerd.


Dichtbondel fan Eeltsje Hettinga: IKADER
€. 10,00

IKADER is de nijste dichtbondel fan Eeltsje Hettinga.
Lês hjir mear oer de dichtbondel.

YN DE BOEKHANNEL
Boekhandel Burgum, Burgum.

OER DE POST
Meitsje €. 14,00 oer op bankrekken NL35RABO0308732383 mei fermelding fan IKADER én jo folsleine postadres, dan wurdt it boek tastjoerd.


CD 'Oan de Brek in dei'
€. 7,00
(Tsjêbbe Hettinga mei it lyryske gedicht 'Oan de Brek in dei' en The Doarmers mei trije fan Rypma syn gedichten op muzyk).


CD Efter santjin hikken'
€. 5,00 (losse ferkeap €. 2,00)
Jitske Draijer sjongt 'It Heidenskip' fan Gerben Rypma.


Mapke mei 5 Akwarellen
€. 3,50
In unyk setsje akwarellen: kij, hynders, ûngetiid, oan de mar en mole by de brêge.


Boek 'Ik haw myn dreamen hân en fragen'

€. 17,50 (2e printinge)
Foar boppesteande saken: Jild oermeitsje op bankrekken NL35RABO0308732383 op namme fan de Gerben Rypma Stifting - Blauhûs én jo folsleine postadres, dan wurdt it bestelde tastjoerd.


DVD 'Gerben gong ienkennige wegen'
Dokumintearre oer it libben en wurk fan Gerben Rypma
Fideo (te keap fia Just Look, Greonterp 0515-579510).
   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl