hiemside  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

Aktiviteiten 2021/2022


Kulturele Kuiertocht
Sneon 23 oktober 2021

Sneon 23 oktober is der wer in Kulturele Kuiertocht, ditkear yn de omkriten fan Greonterp.
Programma sjoch hjir.

Ferhalen Fertelle
Freed 21 jannewaris 2022

Freed 21 jannewaris 2022 om 17.00 oere is der wer ferhalen fertelle yn kafee de Freonskip. Hawwe jo in bysûnder ferhaal, meld jo dan oan fia gerbenrypma@home.nl

Midsimmerjûn 'In goed sin is de bêste pronk'
Snein 12 juny 2022

Snein 12 juny 2022 organisearre we yn oparbeidzjen mei komponist Feike van Tuinen en Guus Pieksma en Annewiep Bloem fan 'Mear mei Muzyk' in bûtendoar foarstelling mei as titel 'In goed sin is de bêste pronk'.
Twa kear in foarstelling om melkerstiid hinne: moarns fiif oere en middeis healwei fiven. Op it lân by De Tempelpleats yn de Ryp by Greonterp.
Baritonsanger Ben Brunt sjongt dan troch Feike van Tuinen op muzyk setten siswizen fan Gerben Rypma, pianiste Saskia Zoet begeliedt him. Douwe Kootstra fertelt ferhalen.
   
© 2020
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl