hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2018

Aktiviteiten 2018


Gerben Rypma Keamer 2018
Fan 22 april oant en mei septimber 2018
- Op tiisdei oant en mei sneon 12.00-20.00 oere,
  sneins 14.00-20.00 oere
- Kafee de Freonskip Blauhús
- We slute dit jier oan by de Reve aktiviteiten yn Greonterp mei in
  Tentoanstelling oer it Literêre wurk Gerard Reve Details wurde
  noch útwurke, we rjochtsje ús mei namme op Quotes en
  Brieven.

Yn tarieding 2018
- Fjildskilderje
- Freed 29 juny Teater 'Zout West' www.eenbrugsland.nl
- Ein oktober Kulturele Kuier
- Winter 2018-2019. Tentoanstelling Fryske Keunstners Belvedère
- Boeken ús Utjouwerij DeRyp. Inkele bysûndere útjeften:
  1. 'Freark fan Hallum'. Oersetting fan it Latyn yn it Frysk troch
      Klaas Bruinsma.
  2. 'Rop my Werom...' In boek oer Tsjêbbe Hettinga en
      Burchwert.

   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl